Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2019

Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi viatimetobegin timetobegin
ellko
1607 3aa7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatimetobegin timetobegin
ellko
6407 2d08
Reposted fromrarturi rarturi viawakemeupx wakemeupx
ellko
9311 162c 800
Reposted frompiehus piehus viawakemeupx wakemeupx

May 20 2019

ellko
5324 1890
ellko
0586 e627
Reposted fromEtnigos Etnigos viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
ellko
2399 30df
Reposted fromEtnigos Etnigos viagumas gumas

May 17 2019

ellko
9636 f6b4
Reposted fromsavatage savatage vialucasthelocust lucasthelocust
ellko
9531 5dc2
Reposted fromsavatage savatage vialucasthelocust lucasthelocust
ellko
8860 9888
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
ellko
9667 96e0
Reposted fromsavatage savatage viaverdantforce verdantforce
ellko
Reposted fromFlau Flau viawszystkodupa wszystkodupa
ellko
4939 aa8d 800
Reposted fromsh0tek sh0tek viawszystkodupa wszystkodupa
ellko
ellko

May 16 2019

ellko
4563 3717
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney
ellko
6259 8c50
Reposted fromsoftboi softboi viaeternaljourney eternaljourney

May 10 2019

ellko
ellko

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl